Právní informace

Právní informace

Vítejte na webových stránkách (dále jen „Stránky“) MÖLNLYCKE HEALTH CARE provozovaných společností Mölnlycke Health Care. Tyto Stránky umožňují uživatelům (dále jen „Uživatel(é)“) získat přístup k informacím o výrobcích a službách společnosti Mölnlycke Health Care.

ŽÁDÁME VŠECHNY UŽIVATELE, ABY SI PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČETLI NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ INFORMACE, ZÁSADY A PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“), NEBOŤ UPRAVUJÍ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK UŽIVATELI. 

Podmínky použití 


Přístupem na tyto Stránky a prohlížením či používáním materiálů na nich obsažených nebo dostupných jejich prostřednictvím jako Uživatel prohlašujete, že těmto Podmínkám rozumíte, považujete je za právně rovnocenné řádně podepsané písemné smlouvě a ve stejném rozsahu závazné a že tyto Podmínky přijímáte a souhlasíte s tím, že jimi budete právně vázáni. Vezměte laskavě na vědomí, že společnost Mölnlycke Health Care si vyhrazuje právo změnit podmínky, právní informace a zásady, v souladu s nimiž jsou vám tyto Stránky nabízeny, a že vaše pokračující používání těchto Stránek bude považováno za váš souhlas s jakýmikoli případnými změnami.  

V případě vašeho nesouhlasu s těmito Podmínkami, vám společnost Mölnlycke Health Care neudělí povolení k přístupu na webové stránky MÖLNLYCKE HEALTH CARE a k jejich používání. 

1_Udělení povolení

Touto dohodou je vám jako Uživateli uděleno osobní, odvolatelné, neexkluzivní a nepřevoditelné povolení k používání těchto Stránek, a to pod podmínkou, že budete trvale dodržovat Podmínky zde obsažené. 

2_Omezení použití

Tyto Stránky, jakož i materiály a informace na nich obsažené nebo jejich prostřednictvím přístupné, jsou společností Mölnlycke Health Care poskytovány Uživatelům jako služba. Není-li uvedeno jinak, pak Uživatelé těchto Stránek jsou oprávněni prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat materiály dostupné na těchto Stránkách výlučně pro informační účely, pokud kopie takových materiálů nebo jejich části(í) neobsahují sdělení týkající se ochrany duševního vlastnictví. Další podmínkou používání těchto Stránek je závazek Uživatele vůči společnosti Mölnlycke Health Care, že tyto Stránky nebude používat k jinému účelu, který by byl nezákonný anebo v rozporu s těmito Podmínkami a v souladu s Podmínkami jakékoli třetí strany.

3_Dostupnost produktů

Mölnlycke Health Care je mezinárodní společností a výrobky nabízené na jejích webových stránkách nemusí být na některých trzích k dispozici, případně mohou být na některých trzích schváleny k prodeji a registrovány pro jiné indikace nebo s určitými omezeními.  

4_Zásady ochrany soukromí

Společnost Mölnlycke Health Care považuje vaše osobní údaje za soukromé a tyto Stránky provozuje se záměrem, že zachová důvěrnou povahu veškerých shromážděných informací a v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost Mölnlycke Health Care přijala zvláštní opatření, aby zaručila přiměřenou bezpečnost informací dostupných prostřednictvím těchto Stránek, jelikož ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Přístup k informacím o zákaznících je vyhrazen pouze oprávněným pracovníkům společnosti Mölnlycke Health Care, pro něž je jejich znalost nezbytná.  

Pokud byste kdykoli v budoucnu měli jakékoli dotazy anebo obavy týkající se těchto zásad, případně byste odhalili jakýkoli problém spojený s těmito Stránkami, prosím, kontaktujte nás. V takovém případě vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom případný problém urychleně identifikovali a napravili.

5_Ochrana soukromí a bezpečnost na Internetu

Používání Internetu je výlučně na vlastní nebezpečí Uživatele a podléhá příslušným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům. Ačkoli společnost Mölnlycke Health Care vynaložila značné úsilí na to, aby pro své Uživatele vytvořila bezpečné a spolehlivé soukromé webové stránky, mějte laskavě na paměti, že nelze zaručit utajení jakékoli komunikace nebo materiálů přenášených prostřednictvím těchto Stránek. Stejně tak společnost Mölnlycke Health Care nezodpovídá za bezpečnost jakýchkoli informací přenášených prostřednictvím Internetu a Uživatel přijímá výlučné a plné riziko spojené s používáním těchto Stránek. V těchto záležitostech je povinen rozhodnout sám Uživatel. Pro přímou komunikaci by Uživatelé měli kontaktovat společnost Health Care a požádat, aby se s nimi spojil její obchodní zástupce. V takovém případě ve svém e-mailu laskavě uveďte potřebné kontaktní informace. 

6_Cookies

 V souladu příslušné směrnice strany Evropské komise a/nebo Evropské unie a požadavky švédských zákonů na elektronickou komunikaci (SFS 2003:389 přijatý 25. července 2003) musí být všichni návštěvníci webových stránek obsahujících soubory cookie upozorněni na následující: 
– na skutečnost, že webové stránky obsahují soubory cookie 
– na účel souborů cookie 
– na způsob blokování souborů cookie 

Soubory cookie se na webových stránkách Mölnlycke Health Care používají k tomu, aby umožnily plynulý provoz Stránek a také ke sběru statistických dat o měsíční návštěvnosti webových stránek. Společnost Mölnlycke Health Care nepoužívá soubory cookie ke shromažďování osobních údajů. 
Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie do vašeho počítače, můžete je zablokovat v nabídce Nástroje vašeho prohlížeče. V případě, že se rozhodnete soubory cookie blokovat, společnost Mölnlycke Health Care nemůže zaručit správné fungování jejích webových stránek. Čtěte více o cookies.

7_Bezpečnost

Pokus o nebo neoprávněné užití těchto Stránek může mít za následek trestní anebo občanskosprávní postih. Neoprávněné užití mimo jiné zahrnuje neschválené odkazy směřující na podstránky webových stránek (tzv. deep link), pokusy o získání přístupu do výchozího softwaru nebo o získání kontroly nad webovými stránkami, pokusy o narušení normálního provozu webových stránek prostřednictvím virů, trojských koňů nebo jiných škodlivých kódů či útoků směřujících k přehlcení požadavky a odmítnutí služby (tzv. Denial of Service) atd. V zájmu ochrany Uživatele si společnost Mölnlycke Health Care vyhrazuje právo kontrolovat, monitorovat a zaznamenávat aktivitu na Stránkách, a to bez předchozího oznámení a bez povolení Uživatele. Veškeré informace získané kontrolou, monitorováním nebo zaznamenáváním podléhají zpřístupnění orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním možné trestné činnosti prováděné na těchto Stránkách. Společnost Mölnlycke Health Care tyto informace rovněž zpřístupní na základě příslušného soudního příkazu. 

8_Duševní vlastnictví

Tyto Stránky jsou chráněny zákonem, včetně mj. zákona o autorském právu a ochranných známkách platného ve Spojených státech a taktéž švédských i dalších státních, národních a mezinárodních zákonů, úmluv a předpisů. Není-li v tomto dokumentu jednoznačně uvedeno jinak, pak společnost Mölnlycke Health Care neuděluje Uživatelům těchto Stránek žádné výslovné či mlčky předpokládané právo, jež by souviselo s jakýmikoli patenty, autorskými právy, ochrannými známkami nebo obchodními tajemstvími. Obdobně platí, že jakékoli neoprávněné užití materiálů obsažených na těchto Stránkách může mít za následek porušení zákonů upravujících autorské právo, ochranné známky, obchodní tajemství anebo práv na soukromí a publicitu. Svá práva duševního vlastnictví může společnost Mölnlycke Health Care aktivně prosadit v souladu s platnými zákony a předpisy v  maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Tyto Stránky a veškerá další práva duševního vlastnictví vztahujících se k této stránce ,přímo či nepřímo, podléhají autorským právům Copyright © 1998 – 2015 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. Společnost Mölnlycke Health Care je rovněž držitelem autorských práv na tyto Stránky jako na kolektivní dílo anebo kompilaci i na výběr, seskupení, uspořádání a rozšíření jeho obsahu. 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE i veškeré další názvy, obchodní názvy, loga a ikony označující Mölnlycke Health Care a výrobky nebo služby společnosti Mölnlycke Health Care jsou chráněnými obchodními značkami Mölnlycke Health Care AB.Mölnlycke Health Care má v úmyslu identifikovat a stanovat majitele dalších názvů výrobků nebo obchodních jmen na těchto Stránkách.

9_Odkazy

 Společnost Mölnlycke Health Care může dle vlastního uvážení uvést odkazy na jiné webové stránky v zájmu většího pohodlí Uživatelů při hledání souvisejících informací a služeb. Jelikož tyto stránky nebyly společností Mölnlycke Health Care prověřovány a jsou provozovány třetími stranami, nad nimiž nemá žádnou kontrolu, výslovně se z tohoto důvodu zříká jakékoli odpovědnosti za obsah, správnost informací a kvalitu výrobků nebo služeb poskytovaných či propagovaných na takovýchto webových stránkách třetích stran. 

10_Právní prohlášení

AČKOLIV JE SNAHOU SPOLEČNOSTI MÖLNLYCKE HEALTH CARE POSKYTOVAT CO NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE, JAKÉ JSOU K DISPOZICI, INFORMACE, VÝROBKY I SLUŽBY UVÁDĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI ČI TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST MÖLNLYCKE HEALTH CARE JE OPRÁVNĚNA KDYKOLI PROVÉST ÚPRAVY ANEBO ZMĚNY TĚCHTO STRÁNEK ČI INFORMACÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB NA NICH POPISOVANÝCH. 

JAKO UŽIVATEL SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE DŮVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍM, VÝROBKŮM A SLUŽBÁM UVEDENÝM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST MÖLNLYCKE HEALTH CARE NEČINÍ NAPROSTO ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI NEBO SPRÁVNOSTI INFORMACÍ, VÝROBKŮ A SLUŽEB POPISOVANÝCH ČI UVÁDĚNÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ZA LIBOVOLNÝM ÚČELEM. VEŠKERÉ TAKOVÉ INFORMACE, VÝROBKY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, TZN. BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, PRÁVNÍCH TITULŮ A/NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 

SPOLEČNOST MÖLNLYCKE HEALTH CARE NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, JEJICH OPOŽDĚNÉHO UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI JEJICH UŽÍVÁNÍ, PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ V LIBOVOLNÉ SOUVISLOSTI S VÝŠE UVEDENÝM, ANI ZA ŽÁDNÉ INFORMACE, VÝROBKY NEBO SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VE SPOJITOSTI S JEJICH VYUŽÍVÁNÍM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA PŘEDEM INFORMOVÁNA. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PLATIT. 

SPOLEČNOST MÖLNLYCKE HEALTH CARE SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ZODPOVĚDNOSTI ČI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VIRY, NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KÓDY NEBO ŘEŠENÍ, KTERÉ MOHOU INFILTROVAT ELEKTRONICKÉ SOUBORY PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK A NÁSLEDNĚ NAPADNOUT POČÍTAČOVÝ SYSTÉM UŽIVATELE. 

11_Odškodnění

Přijetím těchto Podmínek Uživatel souhlasí, že ochrání a zprostí odpovědnosti společnost Mölnlycke Health Care, její přidružené společnosti, jakož i všechny jejich vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, právní zástupce, zaměstnance, nástupce, postupníky a obchodní zástupce a zbaví je odpovědnosti ve vztahu k veškerými nárokům, řízením, škodám, újmám, závazkům, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně přiměřené odměny a výdajů advokáta, soudních poplatků a výdajů), jež vyplývají z užívání těchto Stránek nebo jakéhokoli porušení těchto Podmínek Uživatelem, případně s nimi souvisejících.  

12_Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Stránek anebo chcete získat dodatečné informace o výrobcích a službách společnosti Mölnlycke Health Care, kontaktujte nás laskavě.

Společnost Mölnlycke Health Care velmi uvítá zpětnou vazbu i vaše návrhy na zlepšení těchto Stránek. Má se za to, že veškeré nápady, návrhy, informace, know-how, materiály či jakýkoli jiný obsah (společně dále jen „Obsah“), které jsou obdrženy prostřednictvím těchto Stránek, jsou poskytnuty společnosti Mölnlycke Health Care s bezúplatným, trvalým, neodvolatelným, neexkluzivním právem a licencí k převzetí, zveřejnění, reprodukci, šíření, přenosu, distribuci, užití, vytvoření odvozených děl, vystavení (ať zčásti nebo zcela) po celém světě, případně k jinému jednání na základě takového obsahu bez dodatečného souhlasu nebo úplaty, v libovolném formě a prostřednictvím libovolných médií nebo technologií známých dnes nebo vyvinutých v budoucnu, a to po celou dobu platnosti jakýchkoli existujících práv k takovému Obsahu, a Uživatel se tímto zříká veškerých nároků v opačném smyslu, včetně omezení plateb nebo vlastnictví.

13_Rozhodné právo

Tyto Podmínky jsou podřízeny zákonům Švédska bez jakýchkoli zákonů a předpisů konfliktu. Veškeré spory vyplývající z používání těchto Stránek nebo v souvislosti s ním budou výhradně řešeny švédskými soudy. 

Tyto Stránky jsou provozovány a spravovány společností Mölnlycke Health Care. Společnost Mölnlycke Health Care nečiní žádná prohlášení v tom smyslu, že by materiály, obsah nebo informace, jež jsou dostupné na těchto Stránkách nebo jejich prostřednictvím, byly vhodné anebo dostupné k použití ve všech lokalitách, a přístup k nim z území, kde jsou takové materiály, obsah nebo informace nezákonné, je zakázán. Všichni uživatelé, kteří se rozhodnou vstoupit na tyto Stránky z jakýchkoli lokalit, tak konají ze své vlastní vůle a nesou odpovědnost za dodržování příslušných místních zákonů a předpisů.

14_Celá dohoda

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu Uživatele a společnosti Mölnlycke Health Care o těchto Stránkách a nahrazují veškerá předchozí nebo souběžná sdělení či návrhy učiněné v elektronické, ústní nebo písemné podobě mezi Uživatelem a společností Mölnlycke Health Care ve vztahu k těmto Stránkám. 

15_Zřeknutí se práv

Případné opomenutí trvat na striktním plnění kterékoli z Podmínek obsažených v této dohodě nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli následného neplnění v důsledku pochybení nebo prodlení ze strany společnosti Mölnlycke Health Care. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva vyplývajícího z těchto Podmínek společností Mölnlycke Health Care nebude chápáno jako zřeknutí se jiného práva či ustanovení ani jako zřeknutí se téhož práva či ustanovení v kterékoli jiné době není-li v písemné formě a řádně podepsané oprávněným zástupcem společnosti Mölnlycke Health Care.

16_Přípustnost

Tištěná verze těchto Podmínek i jakéhokoli souvisejícího oznámení v elektronické podobě bude přípustná v rámci soudního nebo správního řízení iniciovaného na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, a to ve stejném rozsahu a podle stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vyhotoveny a jsou uchovávány v tištěné podobě. 

17_Oddělitelnost

Bude-li jakákoli část těchto Podmínek shledána neplatnou nebo nevykonatelnou dle příslušného zákona, včetně mj. výše uvedených prohlášení ohledně záruky a omezení odpovědnosti, pak takové neplatné nebo nevykonatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným a vykonatelným ustanovením, jež se svým záměrem co nejvíce přibližuje původnímu ustanovení, a zbývající část těchto Podmínek zůstane nadále účinná. 

18_Zásady ochrany soukromí

Pokud Uživatel navštíví webové stránky společnosti Mölnlycke Health Care, Uživatel může být požádán o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno a příjmení, zasílací adresa, e-mailová adresa, telefon a jiné osobní informace. Společnost Mölnlycke Health Care vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu a bezpečnost takových informací. Společnost Mölnlycke Health Care shromažďuje osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, jenž jí umožní reagovat na dotazy Uživatele, zlepšovat její webové stránky, poskytnout požadované informace o jejích výrobcích i další informace, které by mohly Uživatele zajímat.  

Společnost Mölnlycke Health Care může k shromažďování, sledování a zpracovávání poskytnutých informací od Uživatele využívat oprávněné třetí osoby. 

Bez souhlasu Uživatele společnost Mölnlycke Health Care neprodá, nezapůjčí ani neposkytne vaše osobní údaje žádné nespřízněné společnosti, organizaci ani fyzické osobě. Je možné, že údaje Uživatele budou odeslány ke zpracování a dalšímu použití do jiných zemích a regionů ve světě. 

Společnost Mölnlycke Health Care může čas od času požádat o poskytnutí informací pro účely průzkumu trhu. Poskytnutí takových informací je vždy dobrovolné. Obdobně jako v případě jiných osobních údajů nebudou tyto informace sdíleny se třetími osobami bez souhlasu Uživatele a Uživatel bude mít možnost požádat společnost Mölnlycke Health Care, aby vám další e-mailová sdělení již nezasílala. 

Společnost Mölnlycke Health Care může použít e-mailovou adresu Uživatele k tomu, aby na ni zasílala Uživateli sdělení o speciálních slevách nebo událostech. Bez souhlasu Uživatele nebude vaše e-mailová adresa poskytnuta žádné jiné organizaci. 

Obsahují-li tyto Stránky odkazy na jiné webové stránky, společnost Mölnlycke Health Care nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za zásady ochrany soukromí uplatňované na takových webových stránkách. 

19_Výhrada práv

Jakákoli práva zde výslovně neudělená jsou vyhrazena.