Bezpečnost personálu a pacientů

Splňujete požadavky směrnice 2010/32/EU?

Autor : Mölnlycke Health Care, března 14 2013Publikováno v: Bezpečnost personálu a pacientů

Směrnice Rady 2010/32/EU nabyla účinnosti dne 11. května 2013. Splňujete její požadavky?

Společnost Mölnlycke Health Care vám může pomoci požadavky směrnice splnit a nabízí vám veškerou podporu, kterou potřebujete k tomu, abyste zajistili maximální bezpečnost na vašich pracovištích a zamezili poraněním způsobeným jehlami a jinými ostrými předměty. Od sortimentu chirurgických rukavic Biogel® s inovativním systémem indikace propíchnutí přes bezpečnostní komponenty nabízené v rámci sad ProcedurePak® až po plné nasazení v oblasti bezpečnosti a účinnosti – společnost Mölnlycke Health Care se může stát vaším partnerem, který vám pomůže dosáhnout plného vyhovění směrnici 2010/32/EU.

Směrnice 2010/32/EU

Čeho se směrnice 2010/32/EU týká a kdy nabyla účinnosti?

Směrnice Rady 2010/32/EU (EU Sharps Directive) stanovuje rámec pro implementaci celoevropské iniciativy, která usiluje o zavádění nejlepší praxe s cílem dosáhnout co nejbezpečnějšího pracovního prostředí pro zdravotnické pracovníky.

Směrnice byla přijata 10. května 2010 jako nástroj k prevenci poranění způsobených ostrými předměty a infekcí přenášených krví u zdravotnických pracovníků. Do 11. května 2013 byly členské státy povinny promítnout ustanovení směrnice do své národní legislativy.

Proč byla směrnice 2010/32/EU přijata?

Směrnice Rady 2010/32/EU byla přijata v reakci na skutečnost, že poranění způsobená jehlami patří k nejzávažnějším zdravotním i bezpečnostním hrozbám pro zdravotnické pracovníky. Ve skutečnosti se odhaduje, že každý rok dojde jen v Evropě k jednomu milionu poranění jehlou, a to nejsou započítány nenahlášené případy. Tato poranění vyvolávají značné obavy, jelikož s sebou nesou nebezpečí infekce vyvolané patogeny přenášenými krví, jako jsou žloutenka typu B nebo C a HIV. Není pochyb o tom, že poranění způsobená jehlou jsou nákladná a kromě toho postiženým zdravotnickým pracovníkům i jejich rodinám působí značné nesnáze. Odhaduje se, že ve Velké Británii poranění jehlou stojí každou organizaci Národní zdravotní služby přibližně 500 000 liber ročně.

Jaké informace směrnice 2010/32/EU obsahuje?

Směrnice Rady 2010/32/EU stanovuje rámec, jehož součástí jsou opatření zavádějící společný přístup k hodnocení rizik, prevenci rizik, školení, informování, osvětě a monitorování, ale i postupy zásahů a následných opatření v souvislosti s poraněními způsobenými ostrými předměty.

Více informací

Níže si můžete přečíst další informace o směrnici:

V souladu s požadavky směrnice 2010/32/EU je společnost Mölnlycke Health Care schopna nabídnout celou řadu bezpečnostních prostředků, v jejichž designu jsou integrovány specifické prvky a funkce napomáhající účinně předcházet poraněním způsobeným jehlami. Tyto komponenty je možné přidat jak do stávajícího setu ProcedurePak®, tak i do zcela nové konfigurace.

Systémy indikace chirurgických rukavic Biogel® vyhovují směrnici, neboť kromě standardního dvojitého provedení nabízí i vylepšenou ochranu. Jsou vyráběny z latexu i jiných materiálů a míra přesnosti detekce propíchnutí dosahuje 97 procent4 ve srovnání s 8 procenty u rukavic bez systému indikace.

References

  1. Prevence poranění ostrými předměty na pracovišti, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  2. Prevence poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, Návod k implementaci Rámcové dohody EU, směrnice Rady a související národní legislativy, Evropská síť pro biologickou bezpečnost
  3. Poranění jehlou v roce 2008, výsledky průzkumu členů RCN, Royal College of Nursing, 2008
  4. Wigmore S. J a Rainey J. B.: Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture. BSJ 1994: 81: 1480
Sdílet

Průvodce materiály pro operační pláště BARRIER®
Průvodce materiály pro operační pláště BARRIER®

Různé operační výkony vyžadují různé kombinace ochrany a pohodlí...

Průvodce výběrem operačních plášťů BARRIER®
Průvodce výběrem operačních plášťů BARRIER®

Operační plášť BARRIER® je určen k tomu, aby zamezil mikrobiální...

ProcedurePak® a Směrnice EU Sharps
ProcedurePak® a Směrnice EU Sharps

Zajistěte maximální bezpečnost pro operační týmy a pacienty správným...