Pomůžeme vám vypořádat se s náročnými úkoly v oblasti prevence dekubitů

Prevence je cenově dostupnější než kdykoli předtím

Dekubity – odhaduje se, že tento nejčastější typ nákladných, ale preventabilních průvodních jevů poskytované péče stojí zdravotnická zařízení 10 288 USD na každý výskyt. Celkové náklady na ošetření pojištěnce Medicare s dekubitem v rámci akutní péče v průměru dosahují 43 180 USD na každý pobyt v nemocnici a řada zdravotnických zařízení již odmítá hradit náklady na léčbu dekubitů získaných v nemocnici (hospital-acquired pressure ulcers – HAPU).
Pokud do vašeho programu prevence zařadíte naše krytí, snáze docílíte snížení nákladů na dekubity získané v nemocnici tím, že jim vůbec nedovolíte vzniknout.

Doporučené produkty: Mepilex® Border Sacrum, Mepilex® Border a Mepilex®

 

 

NOVINKA! Stáhněte si nový dokument, Consensus statement

 

O dekubitech

Význam komplexního programu prevence vzniku dekubitů

Vaše zavedené postupy pro prevenci vzniku dekubitů jsou již nyní nepochybně vyčerpávající a zahrnují klíčové prvky, jako jsou hodnocení rizik, pravidelné polohování, výběr vhodných podpůrných povrchů a prostředků pro redistribuci tlaku, nicméně nejnovější strategie je může ještě zlepšit, neboť v rámci programu prevence využívá ochranné krytí, jako např. Mepilex® Border.

Přečtěte si více informací ve zveřejněném konsensu, který si můžete stáhnout zde.

Postupy pro správnou aplikaci

Mepilex® Heel

Mepilex® Sacrum

Mepilex® Border Sacrum

 

Dekubity

Dekubit je možné definovat jako „lokalizované poranění kůže a/nebo tkáně pod ní, které se obvykle nachází nad kostním výčnělkem a je způsobeno tlakem či kombinací tlaku a tření. S dekubity je spojována řada faktorů, které přispívají k jejich vzniku a mohou být leckdy zavádějící. Význam těchto faktorů prozatím stále nebyl objasněn.“

Jejich rozšíření i výskyt jsou dobře zdokumentovány v literatuře a liší se v závislosti na konkrétní specializované péči. Často je například hlášen vyšší výskyt ve specifických oborech, jako je kritická péče nebo geriatrická péče, přičemž k nejčastěji postiženým částem těla patří oblast kosti křížové a paty.

Kromě toho, že pacientovi působí bolest a obtíže, dekubity představují obrovskou zátěž pro systémy zdravotní péče po celém světě v důsledku zvýšených nároků na dobu nutnou k ošetření, délku hospitalizace, ale i na léčiva a spotřební materiál. Roční náklady vynakládané na léčbu dekubitů britskou Národní zdravotní službou (NHS) se odhadují na 1,4 až 2,1 miliardy liber, což představuje 4 % celkových nákladů NHS.

Jelikož se zaměřujeme na skutečné náročné výzvy, jimž zdravotničtí pracovníci čelí, vyvinuli jsme komplexní léčebný přístup k prevenci vzniku dekubitů, jehož součástí je naslouchání zdravotnickým pracovníkům, podněcování k diskusím a podporování příležitostí k dalšímu vzdělávání, provádění výzkumů a v neposlední řadě i vyvíjení nejmodernějších produktů. Mepilex® Border je jedním z produktů, které jsou dnes hojně využívány k léčbě i prevenci vzniku dekubitů.


Reference

1. Walsh N. et al.: Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Plakátová prezentace na kongresu WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society), 2011.
2. Padula W. et al.: Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care, 2011; 49(4).

Sdílet

Video s pokyny k použití Mepilex Border Sacrum

02:28 (mm:ss)