Čelíme globálnímu problému popálenin

Pro pacienty s popáleninami může být výměna krytí traumatickým a extrémně bolestivým zážitkem

Popáleninám lze účinně předcházet. Přesto představují globální problém v oblasti veřejného zdraví, neboť k popáleninám nejčastěji dochází v domácím prostředí nebo na pracovišti. V roce 2004 utrpělo závažné popáleniny vyžadující lékařské ošetření téměř 11 milionů lidí.

V zemích tzv. prvního světa se míra přežití osob s vážnými popáleninami výrazně zlepšila.  V zemích tzv. druhého a třetího světa, kde je zaznamenám největší výskyt popálenin (bezmála polovina připadá podle statistik na region jihovýchodní Asie), je míra úmrtnosti dětí přibližně sedmkrát vyšší. Hlavním důvodem je pokrok v oblasti krycích technologií i celkově vyšší kvalita péče o pacienty.

Společnost Mölnlycke Health Care usiluje o to, aby nabízela řešení jak pro specialisty v oboru popáleninové medicíny, tak i pro jejich pacienty. Pokud ošetřujete popáleniny u dětí, popáleniny II. stupně či obličeje anebo potřebujete řešení pro odběrové plochy, pro fixaci kožních štěpů bez použití kožních svorek, pro zvětšení kožního štěpu nebo pro komplexní péči o popáleniny, pak pro vás máme ten správný produkt.

Bylo by nerozumné plně nevyužít všech výhod při léčbě popálenin. Proto byste měli pouvažovat nad tím, zda nevyužít krytí s technologií Safetac®, jež prokazatelně působí méně bolesti při výměně krytí.

Nákladová efektivita s krytím Mepilex® Ag

Otevřené, paralelní, randomizované, multicentrické šetření hodnotící nákladovou efektivitu, účinnost, bezpečnost a toleranci prostředku Mepilex® Ag ve srovnání s prostředkem...

 

.

O popáleninách

Poškození kůže má nepříznivý dopad na související funkce a postiženého vystavují riziku. Tepelná poranění, jež jsou obecně známá jako popáleniny, drasticky narušují celistvost kůže a její ochrannou funkci. Rozsáhlé popáleniny mohou tudíž představovat jednu z nejvíce život ohrožujících a život měnících událostí, jakým kdy jedinec může čelit, a na poskytovatele služeb v oblasti zdravotní péče mohou klást nesmírné nároky. Ačkoli se má za to, že většina popálenin je menšího rozsahu, vzhledem k tomu, že mnoho takových případů není praktickým lékařům vůbec hlášeno, existuje jen málo údajů, jimiž by bylo možné tuto domněnku podložit (Hermans, 2005). Nicméně i u popálenin omezeného rozsahu může narušená celistvost kůže fungovat jako vstupní brána pro bakterie, přičemž klíčovým faktorem zůstává bolest a případné zjizvení (Rockwell et al., 1989).

Závažnost popáleniny závisí na dvou faktorech, a to na velikosti poranění a hloubce poškození tkáně vlivem působení tepla. Při posuzování závažnosti poranění u postiženého je také třeba vzít v úvahu další okolnosti a zdravotní faktory, jako je inhalační trauma (v důsledku vdechování kouře a horkých plynů), ale i související traumatická poranění (např. fraktury končetin, které postižený utrpěl při snaze uniknout z inkriminovaného místa) a celkový zdravotní stav postiženého.

Druhy popálenin
Příčiny popálenin mohou být různé:
•    Přímý kontakt s horkým předmětem (kontaktní)
•    Kontakt s ohněm nebo přehřátým plynem (plamen)
•    Kontakt s horkou tekutinou (opařenina)
•    Průchod elektrického proudu o vysokém napětí skrze tkáně
•    Působení chemikálií
•    Působení zdroje radiace

Reference

1. White R.: A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings.  Wounds UK, 2008.

2. Tengvall O. et al.: Memories after burn injury – The patient’s experience. Journal of burn care & research, ročník 31, č. 2.

Sdílet