Řešení pro péči o popáleniny – přehled klinických důkazů

Efektivně vynaložené náklady s krytím Mepilex® Ag při ošetřování popálenin

Otevřené, paralelní, randomizované, multicentrické šetření hodnotící nákladovou efektivitu, účinnost, bezpečnost a toleranci prostředku Mepilex® Ag ve srovnání s prostředkem Silvadene® při léčbě popálenin II. stupně.


CÍL:

Stanovit, zda zavedení nového režimu krytí termických popálenin II. stupně by mohlo zlepšit výsledky hojení a snížit náklady na léčbu.

METODA:

Randomizované multicentrické hodnocení bylo provedeno za účelem porovnání účinnosti a nákladové efektivity prostředků Mepilex® Ag a Silvadene (krému s obsahem sulfadiazinu) při léčbě termických popálenin II. stupně Sběr dat proběhl na počátku (<36 hodin po poranění), poté v rámci 7., 14. a 21. kontrolního dne a při následné kontrole 35. den, kdy byla provedena posouzení rány a měření bolestivosti.

VÝSLEDKY:

U skupiny léčené prostředkem Mepilex® Ag (n=49) byl zaznamenán rychlejší průběh hojení, kratší doba hospitalizace a méně nutných výměn krytí ve srovnání se skupinou, které byl podáván prostředek Silvadene (n=51). Rozdíly v intenzitě bolesti ve prospěch prostředku Mepilex® Ag byly zjištěny při podání, nošení i odstranění krytí v průběhu celé počáteční fáze léčby popáleniny. Průměrné celkové náklady na léčbu jednoho pacienta činily 309 USD u skupiny léčené prostředkem Mepilex® Ag a 514 USD u skupiny léčené prostředkem Silvadene.

ZÁVĚR:

U prostředku Mepilex® Ag byly zjištěny klinické i zdravotně-ekonomické výhody. Nový léčebný režim vykázal lepší klinické výsledky a taktéž podstatné snížení nákladů na zdravotní péči.

Reference

1. Silverstein P., Heimbach D., Meites H., et al.: An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. J Burn Care Res 2011; 32(6): 617–626

Sdílet