Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2

Program ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví

Společnost Mölnlycke je odhodlána podnikat udržitelným způsobem. Nesetrváváme u dosažených výsledků, ale usilujeme o neustálé zlepšování, což vedlo k vytvoření nového programu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví s vyššími cíli pro nadcházející léta.

Podpora dobrých pracovních vztahů

Respektování pracovních práv je základním principem našeho kodexu chování i našich dodavatelských standardů. Tento postoj zahrnuje právo našich zaměstnanců na svobodu sdružování v zaměstnání a kolektivní vyjednávání. Dodržujeme nulovou toleranci k otroctví či jakýmkoli formám nucené či povinné práce a své dodavatele neustále informujeme o našich dodavatelských standardech, abychom zajistili, že k něčemu takovému nebude docházet.

Boj proti korupci

Jako velká společnost působící po celém světě zachováváme bdělý přístup, abychom zamezili korupci v souvislosti s některým z našich provozů či dodavatelů. K dispozici je globální horká linka, kterou mohou zaměstnanci využít k ohlašování případů korupce, kdykoli k nim dojde. Všechny hlášené případy prošetříme, a bude-li třeba, zahájíme vhodná disciplinární řízení podle definovaných postupů a následných opatření.

Ochrana lidských práv

Každý zaměstnanec společnosti Mölnlycke má nárok na tentýž respekt k lidským i pracovním právům bez ohledu na to, kde ve světě pracuje. Nebudeme obchodovat s žádným dodavatelem nerespektujícím práva svých zaměstnanců.

Své dodavatele žádáme, aby se přihlásili k našim dodavatelským standardům  a v případě potřeby se podrobili šetření dodržování lidských práv. Formálně vyhodnocujeme více než 50 % svých primárních dodavatelů se zahrnutím posouzení dodržování lidských práv v souladu s naším kodexem chování.

hidden1hidden2

Angažovanost ve veřejné politice

Hrajeme aktivní roli v prosazování osvědčených postupů v lékařském a zdravotnickém průmyslu prostřednictvím angažovanosti ve veřejné politice. Rozvíjíme postoje v oblasti veřejné politiky a podílíme se na zodpovědném lobování, především prostřednictvím členství v organizaci Eucomed zastupující odvětví zdravotnických prostředků v EU, ale také v rámci členství v následujících profesních sdruženích: AdvaMed v USA, MTAA v Austrálii (Medical Technology Association of Australia), MEDEC v Kanadě (Canada’s Medical Technology Companies) a Medtech ve Švédsku.

Dodržování zákonů a předpisů

V každé ze zemí, v nichž pracujeme, pečlivě dbáme na dodržování všech příslušných zákonů a předpisů. Zaměstnáváme personál pro kontrolu dodržování předpisů, abychom zajistili splnění všech nezbytných pravidel v oblastech, jako je zaměstnanost, dopad na životní prostředí nebo dodržování zákonů proti úplatkářství a korupci.

Zaměstnance a externí partnery vyzýváme, aby se radili s naším personálem pro kontrolu dodržování předpisů a hlásili incidenty. Pro záležitosti související s nezákonným či neetickým chováním máme k dispozici horkou linku k oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing), jež vás spojí s týmem složeným z hlavního úředníka pro dodržování předpisů, výkonného viceprezidenta pro lidské zdroje a právního poradce. Tento tým rozhoduje, které oddělení je nejvhodnější k předání a vyšetření události.

Eliminace dětské práce

Jako mezinárodní společnost uznáváme odpovědnost svou a našich dodavatelů za podporu eliminace dětské práce všude, kde působíme. Své dodavatele neustále monitorujeme a při výskytu jakéhokoli rizika využívání dětské práce podnikneme okamžitá opatření k zajištění, aby k ničemu takovému nedocházelo.

Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.