Skip to Main Content
Hledám

Program ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví

Společnost Mölnlycke je odhodlána podnikat udržitelným způsobem. Nesetrváváme u dosažených výsledků, ale usilujeme o neustálé zlepšování, což vedlo k vytvoření nového programu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví s vyššími cíli pro nadcházející léta.

Podpora dobrých pracovních vztahů

Respektování pracovních práv je základním principem našeho kodexu chování i našich dodavatelských standardů. Tento postoj zahrnuje právo našich zaměstnanců na svobodu sdružování v zaměstnání a kolektivní vyjednávání. Dodržujeme nulovou toleranci k otroctví či jakýmkoli formám nucené či povinné práce a své dodavatele neustále informujeme o našich dodavatelských standardech, abychom zajistili, že k něčemu takovému nebude docházet.

Boj proti korupci

Jako velká společnost působící po celém světě zachováváme bdělý přístup, abychom zamezili korupci v souvislosti s některým z našich provozů či dodavatelů. K dispozici je globální horká linka, kterou mohou zaměstnanci využít k ohlašování případů korupce, kdykoli k nim dojde. Všechny hlášené případy prošetříme, a bude-li třeba, zahájíme vhodná disciplinární řízení podle definovaných postupů a následných opatření.

Ochrana lidských práv

Každý zaměstnanec společnosti Mölnlycke má nárok na tentýž respekt k lidským i pracovním právům bez ohledu na to, kde ve světě pracuje. Nebudeme obchodovat s žádným dodavatelem nerespektujícím práva svých zaměstnanců.

Své dodavatele žádáme, aby se přihlásili k našim dodavatelským standardům  a v případě potřeby se podrobili šetření dodržování lidských práv. Formálně vyhodnocujeme více než 50 % svých primárních dodavatelů se zahrnutím posouzení dodržování lidských práv v souladu s naším kodexem chování.

Angažovanost ve veřejné politice

Hrajeme aktivní roli v prosazování osvědčených postupů v lékařském a zdravotnickém průmyslu prostřednictvím angažovanosti ve veřejné politice. Rozvíjíme postoje v oblasti veřejné politiky a podílíme se na zodpovědném lobování, především prostřednictvím členství v organizaci Eucomed zastupující odvětví zdravotnických prostředků v EU, ale také v rámci členství v následujících profesních sdruženích: AdvaMed v USA, MTAA v Austrálii (Medical Technology Association of Australia), MEDEC v Kanadě (Canada’s Medical Technology Companies) a Medtech ve Švédsku.

Dodržování zákonů a předpisů

V každé ze zemí, v nichž pracujeme, pečlivě dbáme na dodržování všech příslušných zákonů a předpisů. Zaměstnáváme personál pro kontrolu dodržování předpisů, abychom zajistili splnění všech nezbytných pravidel v oblastech, jako je zaměstnanost, dopad na životní prostředí nebo dodržování zákonů proti úplatkářství a korupci.

Zaměstnance a externí partnery vyzýváme, aby se radili s naším personálem pro kontrolu dodržování předpisů a hlásili incidenty. Pro záležitosti související s nezákonným či neetickým chováním máme k dispozici horkou linku k oznamování podezření z protiprávního jednání (whistleblowing), jež vás spojí s týmem složeným z hlavního úředníka pro dodržování předpisů, výkonného viceprezidenta pro lidské zdroje a právního poradce. Tento tým rozhoduje, které oddělení je nejvhodnější k předání a vyšetření události.

Eliminace dětské práce

Jako mezinárodní společnost uznáváme odpovědnost svou a našich dodavatelů za podporu eliminace dětské práce všude, kde působíme. Své dodavatele neustále monitorujeme a při výskytu jakéhokoli rizika využívání dětské práce podnikneme okamžitá opatření k zajištění, aby k ničemu takovému nedocházelo.

Kontaktujte nás